კ ა

შპს  სიო   შეიქმნა 2001 წელს, მისი დამაარსებელი იყო ექიმი–ენდოსკოპისტი გიორგი (ჟორა) სიორდია. შპს სიო -ს  ძირითად საქმიანობას შეადგენდა სამკურნალო–სადიაგნოსტიკო და სასწავლო პროცესების წარმოება.

2002 წელს დაარსდა სამედიცინო კოლეჯი ,,სოლიდარობა“, რომელიც  საქმიანობდა საშუალო პროფესიული სამედიცინო სასწავლებლის ლიცენზიით. სასწავლებელი ამზადებდა მედდებს, მეანებსა და ფარმაცევტებს საქართველოს განათლების სამინისტროს  სტანდარტებისა და პროგრამების შესაბამისად და გასცემდა სახელმწიფო დიპლომს. დღეს ამ კოლეჯის კურსდამთავრებულები წარმატებით საქმიანობენ  თავიანთი სპეციალობის მიხედვით.

 

 

  

2008 წელს სასწავლებელმა მიიღო პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია (ბრძ.# 1179, # 0813126), მიენიჭა სახელწოდება ,,სიო“ და ახორციელებდა სწავლებას სპეციალობებზე:  მედდა,  კბილის ტექნიკი.

 სპეციალობა - კბილის ტექნიკი

 

 

2006-2011 წლებში სამედიცინო კოლეჯის ფილიალი ფუნქციონირებდა ქალაქ ფოთში.

  

 

 

2012წელს შპს „სიო“-მ გაიარა ავტორიზაცია
და მიიღო საზოგადოებრივი კოლეჯი შპს სიო -ს სტატუსი
ახორციელებდა სწავლებას შემდეგ სპეციალობებზე:

 1. ექთნის თანაშემწე მესამე საფეხური

 2. მასაჟისტი მესამე საფეხური

 

2014 წლიდან კოლეჯი ახორციელებს „პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის“ პროგრამას.

    საგანმანათლებლო დაწესებულება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური კადრებით,  რომელთა პროფესიონალიზმი  განსაზღვრავს  სწავლების მაღალ ხარისხს და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების აღზრდას.

 

  

 

საზოგადოებრივ კოლეჯ შპს სიო –ს  დირექტორი სალომე სიორდია  აქტიურად   მონაწილეობდა  ქვეყნის მაშტაბით პროფესიული პროგრამებისა და მოდულარული სისტემების  შექმნის პროცესში.  არის „საოპერაციო ექთნისა და ექთანი ანესთეზისტის საქმის ავტორი ასევე   სახელმძღვანელოს  თანაავტორი.

 

საპრაქტიკო ბაზები

 

  

ძლიერი საპრაქტიკო ბაზები, ხარისხზე ორიენტირებული გარემო საფუძველს იძლევა იმისა, რომ ჩვენი  კურსდამთავრებულთა უმეტესი ნაწილი დასაქმებულნი არიან ავიანთი პროფესიით.

   

კოლეჯი  დამსაქმებლებთან ერთად აქტიურად ჩართულია  თავისი კურსდამთავრებულთა  დასაქმების პროცესში.  რაც იმის საწინდარია  რომ აქ მრავალი უკვე უმაღლესდამთავრებული პირი ახდენს  კოლეჯში მიღებული ცოდნის  საფუძველზე  საკუთარი თავის რეალიზებას .

 

2016 წელს კოლეჯმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო  ექთნის თანაშემწის გადამზადების  სახელმწიფო პროგრამაში და გაიცა შესაბამისი სერთიფიკატები

 

კოლეჯი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს კანონით ,,პროფესიული განათლების შესახებ“,  მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტებით, სასწავლებლის წესდებით, კოლეჯის დებულებითა და შინაგანაწესით. სტუდენტ-მოსწავლეთა მიღება წარმოებს  განცხადებებისა დოკუმენტების განხილვის საფუძველზე.

 კოლეჯში სწავლება ფასიანია და სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ხელშეკრულების შესაბამისად.

საზოგადოებრივი კოლეჯი შპს ,,სიო“–ს  

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.ქუთაისი გ.ტაბიძის 72/დ.  (სასტუმრო „თბილისი”–სა და ნეფროლოგიისა და ჰემოდიალიზის ცენტრის  მიმდებარე ტერიტორია)

ტელ: 0(431) 24 18 05;  599  94 -18- 77; 557-70-81-55

 ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სატრანსპორტო საშუალებები:N1(წრიული)N5, N11 N15   N19,  N21   N23 N48

 

საკონტაქტო პირი: შპს „სიო“–ს დამფუძნებელი

ციცინო ნემსიწვერიძე

 

შპს „სიო“ საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტირი

სალომე სიორდია


კოლეჯის მისია:

*  შიდა და გარე ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი,   მაღალკვალიფიციური პროფესიული  კადრების მომზადება;

*  სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისათვის საჭირო  პირობების შექმნა;

*  სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება;

*  პროფესიულ  სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა  და მუდმივი განახლება;

*  მუდმივი კავშირი პოტენციურ დამსაქმებელთან  მათი  მოთხოვნების გათვალისწინება;

*  დასაქმებაზე ორიენტირებული პროფესიული პროგრამების შემუშავება;

*  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდეტთათვის სწავლის პირობების შექმნა;

*  კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობა;

*  პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;


კოლეჯში შექმნილია სწავლისათვის შესაბამისი პირობები

1.შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი  აუდიტორიები

   

   


2. ბიბლიოთეკა  შესაბამისი  აღჭურვილობით

3.შექმნილია შესაბამისი პირობები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე

4. დაცულია   უსაფრთხოების   ნორმები

  

 

 

საზოგადოებრივი   კოლეჯი შპს სიო–ს  პროგრამების კატალოგი

 

 

N

 

პროგრამის      დასახელება

 

090551   ექთნის თანაშემწის III

საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა

 

1

პროფესიული განათლების საფეხური

    

III

        

2

მისანიჭებელი პროფესიული      

           კვალიფიკაცია

 

ექთნის თანაშემწის მესამე

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

3

პროგრამის მიზანი

 

 

შესაბამისი კვალიფიკაციის, ცოდნის,  უნარებისა და ღირებულებების მქონე ექთნის თანაშემწის მომზადება,

რომელთაც შეუძლია გარკვეული დამოუკიდებლობით შეასრულოს წინასწარ განსაზღვრული დავალებები,

ათვისებული აქვს ავადმყოფის მოვლის, დაავადების პროფილაქტიკის საკითხები. შეუძლია სხვადასხვა დახმარების საჭიროების მქონე პაციანტებზე ზრუნვა. მესამე საფეხურის ექთნის თანაშემწე  შეიძლება დასაქმდეს – ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურეობის დაწესებულებები, ბინაზე მოვლის სამსახური, ძიძა, სტაციონალი, ჰოსპისი.

4

სწავლის შედეგი

 შეძლებს მოვლის პროცესში პაციენტის ასაკის, სქესის, დაავადებათა მიმდინარეობისა და სპეციფიკის გათვალისწინებას, საკუთარი თავის დაცვას ინფექციის კერაში მუშაობისას, დეზინფექციის ჩატარებას, პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენას, ინექციას;

    შეძლებს პაციენტის მიერ წამლის რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში გარკვეულწილად დამოუკიდებლად დასკვნის გაკეთებას და პრობლემების გადაჭრას, ექთნის ან მკურნალი ექიმის შენიშვნის გათვალისწინებას და საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბებას და დაცვას.

    შეძლებს პროფესიასთან დაკავშირებულ

 მარტივ საკითხებზე ზეპირ ან წერილობით კომუნიკაციას,  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების გამოყენებას პროფესიული თვალსაზრისით,  ელემენტარული დონის კომუნიკაციას უცხო ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

    შეძლებს სხვისი ხელმძღვანელობით სწავლას

დამოუკიდებლობის გარკვეული ხარისხით.   შეძლებს პაციენტებთან,  პაციენტის ოჯახის წევრებთან  და კოლეგებთან ურთიერთობის ეთიკური ნორმების დაცვას.

 

5

კრედიტები

 

 

 

90

 

 

პროგრამის      დასახელება

090651

მასაჟისტის

III საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა

 

პროფესიული განათლების საფეხური

III

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია

 

მასაჟისტის  მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

პროგრამის მიზანი

 

 

შესაბამისი კვლიფიკაციის, ცოდნის,უნარების და ღირებულებების მქონე სპეციალისტების მომზადება,

რომელსაც გაცნობიერებული აქვს სამედიცინო  რეაბილიტაციის მიზნები და ამოცანები. იცის სამკურნალო ფიზკულტურის ძირითადი საშუალებები და ჩატარების მეთოდები, შეძლებენ კლასიკური მასაჟის მეთოდების, ფიზიოთერაპიის მეთოდების გამოყენებას,ზოგიერთი ტრადიციული მასაჟის პროცედურების ჩატარებას.

 III საფეხურის მასაჟისტი შეიძლება დასაქმდეს: სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებშ, სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრებში, ბინაზე, ინვალიდთა სახლებში, ჰიგიენური პროფილის სალონებში.

 

სწავლის შედეგი

    ფლობს ადამიანის ანატომიისა და ფიზიოლოგიის საფუძვლებს,შეძლებს არტერიული წნევის გაზომვას,

ტალახისა და პარაფინის აპლიკაციების დადებას, გაცნობიერებული აქვს სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნები და ამოცანები.შეძლებს პაციენტის ასაკის, დაავადების მიმდინარეობისა და სპეციფიკის გათვალისწინებას, კლასიკური მასაჟის მეთოდების გამოყენებას, საყრდენ–მამოძრავებელი სისტემის სამკურნალო ფიზკულტურის ჩატარებას, ჰიპერტონული დაავადებების დროს სამკურნალო მასაჟის გაკეთებას. შეძლებს დამოუკიდებლად გააკეთოს დასკვნა

და მიმართოს პრობლემის გადაჭრის გზებს, გაითვალისწინოს მკურნალი ექიმის მითითებები და საჭიროების შემთხვევაში ჩამოაყალიბოს და დაიცვას საკუთარი პოზიცია. შეძლებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას მის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს დონეზე, მარტივი ტექსტის გაგებას და მარტივ კომუნიკაციას უცხო ენაზე.   შეძლებს სხვისი ხელმძღვანელობით განსაზღვროს შემდეგ საფეხურზე სწავლა, ან სხვა პროფესიის დაუფლება. შეძლებს დაიცვას პაციენტებთან, კოლეგებთან ურთიერთობის ეთიკური ნორმები.

 

კრედიტები

 

 

პროგრამის      დასახელება

60

 

 

090552

პრაქტიკოსი ექთანი

V საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა

 

 

პროფესიული განათლების საფეხური

V

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია

 

პრაქტიკოსი ექთნის   V საფეხურის საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

პროგრამის მიზანი

 

პრაქტიკოსი ექთნის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სახელმწიფო პროფესიული სტანდარტების საფუძველზე  მოამზადოს მუდმივად ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტირებული კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეიძენენ  საექთნო საქმისათვის საჭირო ცოდნას  და გამოიმუშავებენ  პრაქტიკული უნარ-ჩვევებს, რათა მათ შეძლონ  ნებისმიერი ასაკის, ინდივიდების, ოჯახების, მოსახლეობის, სხვადასხვა ჯგუფების ჯანმრთელობის დაცვას  და დაავადებათა პრევენციას. ჯანმრთელობის აღდგენა–შენარჩუნებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის მეშვეობით.პრაქტიკოსი ექთნები უნდა   ფლობდნენ პროფესიული ეთიკის ნორმებს,  და იცნობდნენ სამართლებრივ ასპექტებს, თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით  შეეძლოთ საჭირო ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის წარმოება,რეგისტრაცია და შენახვა. ფლობდნენ უსაფრთხოების ნორმებს, ინფექციის კონტროლის პრინციპებს  და გაცნობიერებული ქონდეს ამ პრინციპების დაცვის აუცილებლობა, შეეძლოთ პირველადი გადაუდებელი დახმარების   აღმოჩენა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

 

სწავლის შედეგი

აქვს საექთნო საქმისთვის საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა და კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით და გაცნობიერებულად ასრულებს პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ როლს, მისიას და ფუნქციებს;

• იცის და გაცნობიერებული აქვს საექთნო საქმის ძირითადი ღირებულებები,ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები;

• იცის საექთნო საქმის სოციალური, კულტურული, სულიერი, ეკონომიკურ–პოლიტიკური ასპექტები;

• იცნობს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემას და გაცნობიერებული აქვს პრაქტიკოსი ექთნის დანიშნულება;

• იცნობს უსაფრთხოების წესებს, ინფექციის კონტროლის პრინციპებს და გაცნობიერებული აქვს ამ პრინციპების დაცვის აუცილებლობა უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით;• უზრუნველყოფს პაციენტთა ტრიაჟს, პირველად საექთნო შეფასებას დამონიტორინგს;

• ფლობს გადაუდებელი მედიცინის საფუძვლებს (BLS, ACLS, PHTLS, ATLS);

• იცნობს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებს;

• იცნობს ინფორმაციის რეგისტრაციის, შენახვისა და გავრცელების

პრინციპებს;• გაცნობიერებული აქვს პრაქტიკოსი ექთნის როლი ჯანმრთელობის

ხელშეწყობასა და უზრუნველყოფაში, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე მულტიდისციპლინურ პროფესიულ გუნდში საქმინაობის კონტექსტში;

 

4

 

პროგრამის      დასახელება

 

მოდული - პრაქტიკოსი ექთანი

 

კრედიტები

 

179

 

პროფესიული განათლების საფეხური

მეხუთე საფეხური

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია

 

პრაქტიკოსი ექთნის   V საფეხურის საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 

 

პროფესიის არწერა

საექთნო საქმე არის მეცნიერებაც და ხელოვნებაც. ის მოითხოვს სპეციალური ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ფლობა-გამოყენებას. იგი ემყარება კაცობრიობის მიღწევებს ფიზიკურ, სოციალურ, სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებებში.

საექთნო საქმე ეხმარება პიროვნებებს, ოჯახებსა და ადამიანთა ჯგუფებს, განსაზღვრონ და წარმოაჩინონ საკუთარი ფიზიკური, მენტალური და სოციალური პოტენციალი; ამის შესაბამისად იმოქმედონ იმ ცვალებად გარემოში, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და მუშაობენ.

ექთანს მოეთხოვება, განავითაროს და განახორციელოს ჯანმრთელობის ხელშემწყობი და ავადმყოფობის თავიდან ასაცილებლად საჭირო ღონისძიებები.

საექთნო საქმე ასევე გულისხმობს ავადმყოფობის ან რეაბილიტაციის პროცესში ზრუნვის დაგეგმვას და განხორციელებას ფიზიკური, მენტალური და სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით, რამდენადაც ისინი გავლენას ახდენენ ჯანმრთელობაზე, ავადმყოფობაზე, უმწეობაზე, სიკვდილზე. საექთნო საქმე ხელს უწყობს პიროვნების ან მისი ოჯახის, მეგობრების, სოციალური ჯგუფებისა და თემის აქტიურ ჩართვას ჯანდაცვის ყველა ასპექტში, რითაც ხელს უწყობს პიროვნული პასუხისმგებლობის ამაღლებისა და გადაწყვეტილების მიღების გზით ჯანმრთელი გარემოს შექმნას.

 

 

 

სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

 

 • სამედიცინო დაწესებულებები:
 • სტაციონარი;
 • ამბულატორია;
 • დიაგნოსტიკური ცენტრი;
 • პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები;
 • რეაბილიტაციის ცენტრები;
 • ესთეტიკური ცენტრები;
 • გადაუდებელი დახმარების ცენტრები;
 • სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები.
 • სხვადასხვა ინსტიტუცია:

 

 

 • ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი;
 • პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა,მოხუცთა სახლები);
 • პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები;
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
 • სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები;
 • კვების ობიექტები.
 • ჯანდაცვის ორგანიზაცია:
 • ჯანდაცვის სამინისტრო.

 

        კოლეჯში მიღებული განათლების აღიარება და შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭება  ხდება სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების და ამ პროგრამის შესაბამისი კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება პროგრამით გათვალისწინებულ დისციპლინებში (მეცადინეობებსა და გამოცდებზე) მიღებული ქულებით.

               ყველა დისციპლინაში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.

               სემესტრის მანძილზე სტუდენტები აბარებენ შუალედურ გამოცდებს ზეპირი ან წერითი ფორმით.

               საბოლოო შეფასების გამოყვანისას მხედველობაში მიიიღება შემდეგი კომპონენტები:

              ა) ლექციაზე აქტიურობა

              ბ) შუალედური შეფასებები

             დ) საბოლოო გამოცდა        მაქსიმალური საბოლოო შეფასება 100 ქულა.

         დადებითი შეფასება:   * (A)- ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91–100 %

 * (B)- ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81–90%

 * (C)- კარგი – მაქსიმალური შეფასების  71–80%

 *(D)- დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61–70 %

 *(E)- საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60 %

უარყოფითი შეფასება:    * (Fx)- ვერ ჩააბარა –  მაქსიმალური შეფასების 41–50 %, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობისთვის დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.(F)- ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 %–ზე ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშო არ არის საკმარისი და საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.            

შეფასების მეთოდი:    ტესტი, ზეპირი გამოკითხვა, ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი, დაკვირვება და დემონსტრირება

                  ქულების განაწილება ხდება შემდეგი სახით:

 

 

 

 

     შეფასება

 

       დასწრება

 

       აქტიურობა

   შუალედური

      შეფასება

 

        გამოცდა

 

       სულ

                                                      60

* ქულათა განაწილება შეიძლება შეიცვალოს ლექტორის შეხედულებისამებრ.

 

 

 

            40

 

 

       100

    პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში არანაკლებ 10 დღისა.

           სტუდენტს კრeდიტი მიენიჭება ქულების 51%-დან 100%-მდე დაგროვების შემთხვევაში.

          სწავლების მეთოდები: 

 • თეორიული სწავლება (ლექცია, სემინარი, დისკუსია, პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება).
 • პრაქტიკული მეცადინეობა ( დემონსტრირებით სწავლება, ინსტრუქტაჟი, კონსულტირება, ჯგუფური მუშაობა, როლური თამაშები.   საწარმოო პრაქტიკა