შპს „სიო“

მისია

ხედვა და ღირებელებები

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად შიდა და გარე ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება და გადამზადება, როგორც სამედიცინო ასევე სხვა პროფესიულ სფეროებში, ადამიანური და მატერიალური რესურსების მუდმივი განვითარებით,  მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების შესაძლებლობის ხელშეწყობით და რეალურ ბიზნესთან მყარი ურთიერთეფექტური თანამშრომლობის გზით.          

      

ხედვა

2027 წლისთვის  ვიყოთ ძლიერი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება იმერეთის რეგიონში, დაწესებულების წარმატებაზე  და პროფესიონალიზმზე ორიენტირებული გუნდით, თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცით  და დამსაქმებლებთან მრავალმხრივი პარტნიორობით.

ღირებულებები

  • · განათლების ხელმისაწვდომობა;
  • · განვითარებისკენ სწრაფვა;
  • · სამართლიანობა;
  • · პიროვნებაზე ორიენტირებულობა;
  • · პროფესიონალიზმი;