• შიდა და გარე ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი,  
 • მაღალკვალიფიციური პროფესიულიკადრების მომზადება;
 • სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისათვის საჭირო  პირობების
 • სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება;
 • პროფესიულ  სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო
 • შექმნა  და მუდმივი განახლება;
 • მუდმივი კავშირი პოტენციურ დამსაქმებელთან  მათი
 •  მოთხოვნების გათვალისწინება;
 • დასაქმებაზე ორიენტირებული პროფესიულიპროგრამების შემუშავება;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდეტთააის სწავლის პირობების შექმნა;
 • კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობა;
 • პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;