10 ივნისს საზოგადოებრივ კოლეჯ სიო-ში ჩატარდა ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების გამოყენების ინსტრუქტაჟი. კოლეჯის სტუდენტები და პერსონალი გაეცნო ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მუშაობის და გამოყენების წესებს, ასევე საევაკუაციო გეგმასა და მოქმედებებს საგანგებო სიტუაციაში

1 1 1 2 1 3 1 4