საზოგადოებრივი კოლეჯი

შპს „სიო“

ვაკანსია პროფესიული მასწავლებლებისათვის

პროგრამა „მომვლელი

იხილეთ სრული სია

 

N

 მოდულის დასახელება

ვაკანტური ადგილი

1

უცხოური ენა

1

2

მეწარმეობა 3

1

3

ინფორმაციული წიგნიერება 2

1

4

გაცნობითი პრაქტიკა – სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1

5

პრაქტიკული პროექტი – სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1

6

შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში

1

7

პროფესიული ეთიკა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

1

8

ბავშვის განვითარების თავისებურებები

1

9

 ადრეული განათლების კურიკულუმები

1

10

დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

1

11

დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

12

ოჯახის და თემის ჩართულობა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

1

13

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

1

14

თანამედროვე გამოწვევები ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

1

15

საგანმანათლებლო გარემო

1

16

ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

17

ადრეული და სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგია

1

18

კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

19

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

1

20

წიგნიერება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

21

სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

22

პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

23

მათემატიკური წარმოდგენების ფორმირება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

24

კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

25

კულტურა, ტრადიცია და მოქალაქეობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

1

26

ტექნოლოგიების გამოყენება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

1

27

მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში

1