2023 წლის 15 და 16 ნოემბერს, შპს „სიო“-ს სტუდენტებს გაეცნოთ დაწესებულების საგანგებო სიტუაციების მართვის სიტემები. კოლეჯის უსაფრთხოების მენეჯერმა მოახდინა სტუდენტთა ინფორმირება საგანგებო სიტუაციებში ქცევის წესებთან დაკავშირებით. სტუდენტები გაეცნენ საევაკუაციო გეგმას, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მუშაობის პრინციპებს, უსაფრთხო შეკრების ადგილსა და სხვა მნიშვნელოვან დეტალებს.

us wes