მისია

  • შიდა და გარე ბაზარზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი მაღალკვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება მედიცინის მიმართულებით;
  • მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების შესაძლებლობის ხელშეწყობა;
  • პროფესიულ სტუდენტზე/მსმენელზე ორიენტირებული თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა.
  • კოლეჯსა და რეალურ ბიზნესს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური თანამშრომლობის მექანიზმების განვითარება;

ხედვა

  • გახდეს მედიცინის მიმართულებით პროფესიული განათლების სფეროში ლიდერი სამედიცინო დაწესებულება რეგიონში;
  • რომელსაც ექნება მაღალი ნდობა და აღიარება, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე

ღირებულებები

  • საგანმანათლებლო საქმიანობის პრინციპები და წესები უზრუნველყოფს: - სამართლიანი, - ჰუმანური, -თანასწორი, კონკურენტუნარიანი, -ხელმისაწვდომი;