საზოგადოებრივი კოლეჯი

შპს „სიო“

ვაკანსია პროფესიული მასწავლებლებისათვის

პროგრამა „ბუღალტრული აღრიცხვა

იხილეთ სრული სია

 

ზოგადი მოდულები

მოდულის დასახელება

ვაკანტური ადგილი

1

უცხოური ენა

1

2

მეწარმეობა 3

1

3

ინფორმაციული წიგნიერება 2

1

სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი მოდულები

მოდულის დასახელება

ვაკანტური ადგილი

1

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

1

2

ძირითადი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება

1

3

სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა

1

4

კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა

1

5

საგადასახადო დეკლარირება

1

6

სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები

1

7

ინვენტარიზაცია

1

8

ფინანსური ანგარიშგების შედგენა

1

9

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ეკონომიკური საქმიანობის სახეობის მიხედვით

1

10

მმართველობითი აღრიცხვა

1

11

Ms Excel

1

12

ბიზნეს ინგლისური

1

13

აუდიტის საფუძვლები

1

14

ეკონომიკური ანალიზი

1

15

გაცნობითი პრაქტიკა - ბუღალტრული აღრიცხვა

1

16

პრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება

1